Ochrona danych osobowych

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że Centrum Urody Myśkiewicz tworzy bazę klientów korzystających z usług naszego salonu na podstawie informacji podawanych przez osoby zamawiające i korzystające z zabiegów kosmetycznych (dalej: „Klienci”). Podanie danych jest dobrowolne, jeżeli jednak z jakichś przyczyn nie podacie Państwo danych niezbędnych do realizacji usługi jej wykonanie może być niemożliwe.

Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), mają  lub mogą mieć charakter wypełniający  definicję przetwarzania danych, w tym danych osobowych.

Centrum Urody Myśkiewicz nie weryfikuje prawdziwości  danych podawanych przez Klientów, w  związku z realizacją usług kosmetycznych, ani rzeczywistych  związków danych z osobą, która dane podaje i powierza, niemniej traktuje te dane, przetwarza je i administruje nimi ze starannością i na zasadach zgodnych z wymaganiami prawa dotyczącymi  bezpieczeństwa danych o charakterze rzeczywistych danych osobowych.

Centrum Urody Myśkiewicz zapewnia, że dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im zadań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO, jednym z głównych celów zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą jest podanie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

Wobec powyższego informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych  jest Centrum Urody Myśkiewicz, ul. Piotrkowska 22, 90-269 w Łodzi, NIP: 7282479068, REGON: 100420207 e-mail jmyskiewicz@op.pl, kontakt: pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres Salonu lub na adres poczty elektronicznej.
 2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie: – art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, – art. 6 ust. 1 lit. c RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Centrum Urody Myśkiewicz, którym jest prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej, – art. 6 ust. 1 lit. f RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Centrum Urody Myśkiewicz, którym jest możliwość ewentualnego dochodzenia lub odrzucenia roszczeń związanymi z zawartą umową, oraz do celów marketingu bezpośredniego.
 3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy o zabiegi kosmetyczne.
 4. Centrum Urody Myśkiewicz przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do wykonania zabiegów.
 5. Centrum Urody Myśkiewicz nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec Centrum Urody Myśkiewicz a następnie będą usunięte. Jeżeli istnieją szczególne przepisy prawne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe, to będą one usuwane wraz z upływem tego terminu.
 7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do żądania od Centrum Urody Myśkiewicz dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych, oraz masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych,
 8. Dane osobowe zostały pozyskane od Ciebie przy zamawianiu i korzystaniu z zabiegów w Salonie.
 9. Centrum Urody Myśkiewicz oświadcza, że Twoje dane osobowe nie będą profilowane.
 10. Centrum Urody Myśkiewicz dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki fizycznego, technicznego i organizacyjnego bezpieczeństwa, aby skutecznie ochronić dane osobowe przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.
 11. Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.

Wordpress themes JazzSurf